הורוסקופ
הורוסקופ, אסטרולוגיה, התאמה אסטרולוגית. תחזית על זוגיות, אהבה ומערכות יחסים.
בפורטל הורוסקופ תמצאו תשובות לשאלות החשובות בחיים. חיזוי העתיד לפי מזל ועוד.
הוסיפו למועדפים את אתר הבית: www.horoscop.co.il
מזל דגים מזל דלי מזל גדי מזל קשת מזל עקרב מזל מאזניים מזל בתולה מזל אריה מזל סרטן מזל תאומים מזל שור מזל טלה הורוסקופ
מזלות
מזלות

תקנון הורוסקופ

1. אנו מודים לך על בחירתך להיכנס לחנות האיבחונים בפייסבוק של "הורוסקופ מזל" ו/או אתריו השונים ו/או האפליקציות הנלוות לו.

2. אנא הקפד לקרוא בעיון את כל תנאי השימוש שלהלן. אם אינך מסכים לתנאים אלה, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בחנות ו/או בשירותיה לכל מטרה שהיא.

3. עצם הגלישה בחנות, והזמנה של מוצרים בתשלום בחנות מעידים על הסכמתך ואישורך את תקנון זה ותנאי השימוש והסכמתך לתנאים במלואם, ללא כל הגבלה או הסתייגויות. בכל מקרה של אי בהירות או סתירה בין הוראות התקנון לבין תנאי השימוש, תגברנה הוראות תקנון זה. תקנון זה חל על כל מי שנכנס וגולש בחנות האיבחונים בפייסבוק ו/או באתריה השונים ו/או האפליקציות הנלוות לה, ומשתמש בשירותיו לרבות הזמנה של מוצרי האיבחון השונים.

4. התקנון כתוב בלשון זכר יחיד לצורכי נוחיות בלבד. כל הכתוב בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

5. מוצרי האיבחון משווקים על ידי  www.horoscop.co.il המופעל על ידי חברת סלמדיה ו/או כל שותפה עסקית שלה (להלן: "החברה"), המשמשים כמתווך בין ספקים (המומחים שמספקים את מוצרי האיבחון השונים) ו/או ייעוץ או מוצר מכל סוג (להלן: "נותן השירות") לבין לקוחות הקצה המתעניינים במרכולתם ו/או בשירותיהם (להלן: "לקוחות" או "משתמשים"). יובהר כי "משתמש" הינו כל אדם בגיר, גוף או גורם או מי מטעמם שנכנסו לחנות ו/או הזמינו מוצרים דרכה ו/או במודעות ופרסומיום שונים בכל המדיות.

6. תקנון זה ותנאי השימוש מבהירים ומסדירים את מערכת היחסים בין החברה, נותני השירות, וחנות האיבחונים על דפיה הפנימיים ו/או אתריה השונים ו/או האפליקציות הנלוות לה לבין המשתמש בשירות.

7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון ותנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם בחנות ו/או באתר www.horoscop.co.il. מחובת המשתמש לקרוא את התקנון לפני כל שימוש בחנות ו/או בשירותים המוצעים בה.

8. בעצם השימוש בחנות ובשירותיה מצהיר המשתמש כי הינו מעל גיל 18 וכי הינו רשאי על פי חוק להשתמש בשירותים והמוצרים שהחנות מציעה לרכישה. כמו כן, מצהיר המשתמש בעצם הזמנת מוצרים מהחנות ו/או מהאפליקציות הנלוות לה, כי בידיו הרשאה והסכמה מאת בעלי אמצעי התשלום להשתמש בו על מנת לצורך את השרותים והמוצרים שבחנות. וכי בעל אמצעי התשלום מתחייב לשלם בעד המוצר אותו רכש הלקוח, בין אם הוא השתמש במוצר ובין אם אדם אחר השתמש באמצעי התשלום שבבעלותו לרכישת המוצרים.

9. השירות ותכניו מיועדים לשימוש פרטי ואישי בלבד ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי או עסקי מכל מין וסוג שהוא ו/או להעבירו לצד ג' כלשהו ללא קבלת היתר מראש ובכתב מהחברה. זכויות היוצרים, הקניין והקניין הרוחני של השירות שייכים לחברה. לחברה קיימת זכות יוצרים על כל מידע, תצוגה ו/או תוכנה כהגדרתה בחוק לרבות עיצוב גרפי, פטרנט, סימן מסחרי, אייקונים וסודות מסחריים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם ו/או לעשות כל פעולה או שימוש בתכנים המוצגים או נחשפים באתר ובמהלך השירות, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, ללא רשות מפורשת בכתב ומראש מהחברה. החברה רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות שלה או של מי מטעמה ו/או בשמה, ותראה בחומרה כל ניסיון להשתמש בשרות כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות שלה או של אחר.

10. המידע לגבי הספקים, ו/או השירותים ו/או המוצרים המוצגים בשירות ובחנות, לרבות הפרופיל המקצועי של נותני השירות, מוצגים ו/או נאמרים כפי שהתקבלו "as is" מהספקים ללא מעורבות ו/או התערבות כלשהי מצד החברה למעט עריכה לשונית, ואין בפרסומם ו/או ביעוץ שניתן משום המלצה, הדרכה או חוות דעת. החברה אינה בודקת את תוכן המוצרים והייעוץ, אמיתותם, נכנותם, טיבם ומקצועיותם ולא נושאת כל אחריות לגבי טיבם, מהימנותם ו/או נכונותם של השירותים, המוצרים והתכנים המסופקים למשתמש, והאחריות לבדיקה, אימות ווידוא טיבם של אלו מוטלת אך ורק על המשתמש בחנות ו/או במוצרים והשרותים שבה. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או בשמה, בגין התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו ו/או לגבי ליקויים, טעויות, תקלות, שיבושים או שגיאות במידע, לרבות לגבי דרך העברתו ותוכנו, וכן לגבי מעשיהם ו/או מחדלים של נותני השירות, החברה, עובדיה ו/או הפועלים בשמה ומטעמה. כל החלטה בדבר השימוש בתכנים ו/או ביעוץ שהמשתמש מקבל בחנות ו/או באתריה השונים, נעשים על אחריותו הבלעדית.

11. המידע המתפרסם בחנות והייעוץ המתקבל מהספקים השונים הינו בגדר עצה בלבד, על בסיס פילוסופיות שונות המקובלות בתחומן, ואין לייחס לשירות משמעויות אחרות. מידע זה אינו בא להחליף או להשלים יעוץ מקצועי מכל סוג עם איש מקצוע, לרבות רופא, פסיכולוג, פסיכיאטר ו/או יועץ השקעות או פיננסיים או אחר. כל המיישם או עושה שימוש במידע שקיבל דרך החנות, בכתב ו/או בטלפון, עושה זאת על דעתו האישית ובאחריותו המלאה והבלעדית, ועליו לבדוק את המידע ולהפעיל שיקול דעת קפדני ומחמיר בטרם עשיית כל שימוש בו. למשתמש העושה שימוש במידע ובשירות לא תהיה שום טענה כלפי החברה ו/או נותני השירות.

12. החברה לא אחראית ואינה צד, להתקשרות שתיווצר בין המשתמשים לבין הספקים/נותני השרות, ולא אחראית לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או שירותים המסופקים. החברה לא תהווה צד במחלוקת בכל סכסוך שיתגלה בינך המשתמש, לבין הספקים/נותני השרות, לא תהיה אחראית, ולא תשא, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם לך המשתמש עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע המופיע בחנות והניתן לך במסגרת השירותים, המוצרים והמידע שרכשת ו/או צרכת. החברה לא תשא בכל אחריות בגין נזק שיגרם לך, באופן ישיר או באופן עקיף משימוש באתר ו/או בשירותי ומוצרי האיבחון השונים. לפיכך לא תהיה למשתמש במוצרים ובשרותים כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי החברה. כן מובהר, כי החברה, עובדיה, מנהליה וכל מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל תקלה, ליקוי, שיבוש או טעות הנובעים ממעשים או מחדלים של מי מהם.

13.  היעוץ שניתן למשתמש ע"י הספקים השונים הוא אישי ומסתמך על סמך נתונים אישיים שמסר המשתמש לספקים. המשתמש מתחייב למסור נתונים אמיתיים ונכונים ולא להטעות את הספקים. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה יובהר, כי החברה והספקים אינם נושאים בכל אחריות בגין שירות או מוצר או ייעוץ שניתן למשתמש על סמך נתונים אישיים שגויים, מוטעים, לא נכונים או לא מדוייקים.

14. הספקים מספקים את השירות כפי שהוא, ואינם מעניק כל הבטחה, התחיבות או מצג למשתמש. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תצוגת התכנים בחנות ו/או בשרות, המבנה, המראה ו/או רשימת הספקים מעת לעת. החברה איננה מתחייבת כי לא יהיו כל תקלה או ליקוי או כשלים בפעולת החנות או אתריה השונים.

15.  התשלום עבור הזמנת שירותים ו/או מוצרים יבוצע באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות paypal החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות ו/או לא לגבות עבור השרות את גובה התשלום מכל מי שתבחר, מכל סיבה שהיא ובכל עת.

16. המשתמש מסכים בעצם הזמנתו בחנות ו/או בעצם השימוש ו/או שימוש בשירותים ומוצרים, כי החברה רשאית לשלוח אליו דואר אלקטרוני, הודעות טקסט ו/או לפנות אליו בכל דרך שהיא בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים, עדכונים שוטפים ופעילות באתר או בשירותים השונים. אם המשתמש אינו מעוניין שהחברה תפנה אליו כאמור לעיל, יהיה עליו להסיר עצמו במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני שיקבל. כמו כן, במידה ואינו מעוניין לקבל הודעות SMS, יהיה על המשתמש להתקשר למספר ממנו מתקבלות ההודעות ולפעול על פי הנחיות ההסרה.

17. לפני אישור ההזמנה על המשתמש לעשות הגהה קפדנית, בין השאר באמצעות אופציית תצוגה מקדימה, לפני אישור משלוח ההזמנה.

18. החברה ומפעיליה ו/או הספקים אינם אחראים לשגיאות כתיב/כתב, או שגיאות הגהה אחרות, שגיאות בנתונים האישים. האיבחון מוכן על סמך הנתונים כפי שהם מופיעים בתצוגה המקדימה לפני שליחת ההזמנה. במידה והתגלתה טעות כאמור, ניתן לפנות לאתר ו/או ישירות לספק  ואולם ביטול או תיקון כאמור אפשריים רק עד מועד תחילת הכנת המוצר ו/או האיבחון ו/או השירות..

19. הזמנת מוצר והופעת אינדיקציה כי נשלח לספק ו/או לחברה אינה מהווה אישור על קבלת ההזמנה.  רק לאחר חיוב תקין של כרטיס האשראי תועבר ההזמנה לספק אשר יחל בהכנתה.

20. מועדי האספקה הינו עד 10 ימי עבודה (לא כולל שישי שבת, חופשות וחגים) מועד האספקה יחושב מרגע קבלת האישור על חיוב תקין של כרטיס האשראי ו/או PayPal

21. בעת ביצוע ההזמנה יכול ותינתן למשתמש האפשרות להקיש קוד שחולק מראש, המזכה את ההזמנה בהנחה כספית. לאחר הקשת הקוד יוצג סיכום החשבון להזמנה המגלם בתוכו את ההפחתה של ההנחה הכספית. למען הסר ספק, הקודים המופצים הינם לשימוש חד פעמי אלא אם צוין אחרת. הסכום המופחת יאושר רק לאחר אימות תקפות הקוד מול מאגר המידע המרכזי של מפעילי החנות.

22. המוצרים ו/או השירותים יסופקו באמצעות כתובת המייל כפי שהופיעה בתצוגה המקדימה לפני אישור ההזמנה. החברה אינה אחראית לוודא כי המוצר התקבל ואינה אחראית לתקלות שיכולות לנבוע כתוצאה מהגדרות חשבונות דואר אלקטרוני, ו/או תוכנות ספאם כאלו ואחרות המותקנות במחשב המשתמש ו/או כל בעיות תקשורת ו/או בעיות שמקורן במערכות מיחשוב ו/או כוח עליון.

23. במקרה של הודעה על חוסר אספקה, החברה ו/או הספק ישלחו שוב בהקדם האפשרי את המוצר ו/או האיבחון בדואר אלקטרוני לאחר שקיבלו הודעה מהמשתמש כי המוצר לא הגיע אליו.

24. החברה לא תהיה אחראית כלפי נזק ישיר או עקיף לרבות פגיעה בצנעת הפרט ו/או פרטיות הנגרם כתוצאה מהגעת המוצר ו/או השירות לצד שלישי כלשהו.

25. ביטול עסקות יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 .

26. לתשומת הלב, עפ"י הוראות החוק, אין לבטל עסקה בגין מוצר שיוצר לפי דרישה מיוחדת. המוצרים המיוצרים ע"י ספקי החנות ו/או אתריה השונים הינם מוצרים שיוצרו לפי דרישה מיוחדת.

29.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לצמצם, להרחיב, להפסיק או לבטל את פעולת החנות, השירות הניתן ו/או כל חלק מהם, באופן זמני או קבוע, ללא הודעה מוקדמת. במידה ויופסק או יסתיים השירות כאמור מכל סיבה שהיא, לא יחוייבו החברה ו/או ספקי השירות בכל אחריות שהיא כלפי המשתמשים ו/או צדדים שלישיים אחרים, ואלו לא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי בגין כך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל.

30.  החברה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה החנות ו/או האתרים והאפליקציות הנלוות לה. החברה רשאית לשנות את מראהו, את השירותים, המוצרים, היקפם וזמינותם של השירותים ו/או הספקים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש או בדיעבד. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב. מוסכם בזה כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או כלפי ספקי השירותים בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מובהר כי החברה אינה אחראית לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים כלפי צדדים שלישיים.

31. החברה אינה מתחייבת שהשירות יינתן כסדרו או בלא הפסקות, ושיהיה נקי מטעויות, תקלות, קלקולים או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת ובתכנים המסופקים באתר, בין אם אצל החברה, ספקי השירותים, אצל מי מספקיהם ו/או כל גורם אחר המעורב בהפעלת השירות או החנות. בכל מקרה המשתמש לא יפוצה עקב הפרעות או תקלות אלו.

32.  החברה תפעל בכל האמצעים הסבירים לשמור על דיסקרטיות המידע, אך אינה יכולה להבטיח חדירות בלתי מורשות למערכות התקשורת ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך החברה ו/או עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות, ישירה או עקיפה, לכל שימוש או גילוי מידע שנמסר על ידי המשתמש במישרין או בעקיפין, ולכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם בגין כך למאן דהוא, לרבות בגין חדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים שאינם בשליטתם.

33.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לתת את השירותים המוצעים בחנות ו/או באתריה ו/או המוצרים השונים, כולם או חלקם, בכל עת לכל אדם, מכל סיבה שהיא.

34.  כתנאי לקבלת השירות המשתמש מצהיר:

א. כי הוא מסכים ומאשר שהשירות הניתן הנו לשימושו האישי בלבד וכי לא ישתמש בו למטרות עסקיות או מסחריות, ללא הסכמה מראש ובכתב מהחברה. לא ניתן לעשות בתכנים ו/או בשירות שימוש מסחרי מכל מין וסוג שהוא, ובין היתר המשתמש אינו רשאי לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק רישיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תכנים או שירותים שהושגו מהאתר או השירות ללא רשות מפורשת של החברה בכתב ומראש. המשתמש מאשר כי ידוע לו שבמידה ויבצע שימוש בתכנים שלא על פי האמור בתקנון זה, הוא עלול לפגוע בחברה ובבעלי זכויות היוצרים ביצירות, ולשאת במלוא האחריות בגין כך.

ב. כי הוא מסכים ומאשר את מדיניות הגנת הפרטיות של החברה כמפורט בתקנון זה והשימוש אותו תעשה בפרטים הנמסרים על ידו במסגרת הצטרפותו לשירות ו/או בדפוסי השימוש שלו בשירות ו/או מיקומו, כמפורט לעיל.

ג. כי הוא מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את החברה ו/או מי מטעמה ו/או בשמה מכל אחריות בעניין זה.

ד. כי הובא לידיעתו כל המידע הדרוש לשם שימושו בשירותים ו/או המוצרים.

ה. כי הוא מתחייב לא לעשות בשירות ו/או המוצרים כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו בהתאם לתקנון זה ו/או תנאי השירות.

ו. כי הוא מתחייב לא להשתמש בשירות באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים.

ז. כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה על פי כל דין, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש שלו בשירות אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, תהיה החברה רשאית להתחקות אחר השימוש אותו יעשה בשירות, למנוע ממנו גישה לשירות, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגותו בשירות לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי תיתכן פגיעה מפעילותו המפרה כאמור וכן כל פעולה אחרת אשר תמצא החברה לנכון, והכל בכפוף לכל דין.

35.  חל איסור להשתמש בשירות ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או האסורה בתקנון זה ובתנאי השימוש. המשתמש אינו רשאי להשתמש בשירות ובתכנים באופן העלול להזיק לשירות, לרשתות תקשורת, למערכות המחשוב או לציוד תקשורת כלשהו (כולל טלפונים ניידים), לשתקם, לגרום להם עומס יתר או לפגוע בהם, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהשירות. המשתמש אינו רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לשירות, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לשירות באמצעות "פריצה" (Hacking) , "כריית סיסמאות" (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. המשתמש אינו רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותו באופן מכוון על-ידי החברה.

36. המשתמש מתחייב כי לא יפר את חוקי המדינה לרבות בכל הנוגע לזכויות קנייניות, זכויות יוצרים, לשון הרע, סימני מסחר, חומר הפוגע באדם אחר או בפרטיותו, כל חומר הפוגע ברגשות הציבור לרבות חומרים פורנוגראפיים כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981.

37. העלאת חומרים שהנם בבחינת בלתי חוקיים, מאיימים, מוציאי דיבה או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט או הכלל, העשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין - אסורה בהחלט. החברה משתדלת למנוע העלאת חומרים מהסוג המוזכרים לעיל, אך כיוון שאינה יכולה לעבור על כל החומרים המועלים לא תשא בכל אחריות עבור מקרים העשויים לנבוע ממקרים כגון הנ"ל, לרבות בשל טעות, דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או אי דיוק שנכללים בחומרים אלה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שומרים בעלי החברה ומפעיליה לעצמם את הזכות להסיר מהחנות ו/או מאתריה השונים חומרים בלתי ראויים, לפי שיקול דעתם. כמו כן שמורה לחברה הזכות המלאה לתבוע פיצוי עבור כל נזק שייגרם לו, למפעיליו או למי ממשתמשיו בעקבות פעולות כגון אלו המוזכרות לעיל.

38.  החנות והאתרים/ אפליקציות הנלוות לה מציגים פילוסופיות ודעות מסוימות שעשויות לפגוע ברגשותיהם של אנשים מסויימים לפיכך מוצהר בזאת שכל הנאמר, הכתוב, וכל שיאמר ו/או יכתב באתר אין לראות בו כמכוון לכל סוג של פגיעה בשום אדם.

39. המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, סוכניה, נציגיה, ספקיה, ספקי התוכן שלה, מנהליה או מי מטעמם בגין כל תביעה, נזק, הפסד, אובדן רווח, הוצאה או תשלום ובכלל זה הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד עקב הפרה כלשהי של תקנון זה ו/או תנאי השימוש ו/או בקשר לשימושו באתר ו/או בשירות, בין על ידו ובין על ידי מי מטעמו ו/או בשמו.

40.  החברה אינה מתחייבת שהשירות לא יופרע, יינתן ללא תקלות או כשלים אחרים, וזאת בין היתר עקב תלותו במערכות תקשורת חיצוניות ובספקים חיצוניים. בכל מקרה המשתמש לא יפוצה עקב הפרעות או תקלות אלו.

41. האתר יוצר קבצי "COOKIES" במחשבו האישי של המשתמש ומהם אוסף מידע הנוגע לסוג האתרים המועדף עליו, דרכי הגישה שלו לאתרים אלה, סוג האינפורמציה אותה הוא מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין שלו וכיו"ב. גם ניהול הפרסומות על ידי חברות פרסום שונות באתר   horoscop.co.il  ובאתרים והאפליקציות הנלווים אליו מתבצע באמצעות קבצי "COOKIES". קבצי ה-"COOKIES"  משמשים, בין היתר, לזיהוי המשתמש על ידי האתר horoscop.co.il והאתרים הנלווים אליו ובכך הן חוסכות את עדכון פרטי המשתמש בכל מקרה בו נדרש רישום וזיהוי במסגרת רכיבים שונים באתר, וכן גם משמשים לאיסוף מידע מהמחשב האישי של המשתמש בכדי להתאים פרסומות לתחומי העניין של המשתמש. באפשרות המשתמש למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי "COOKIES"  במחשבו באמצעות שינוי ההגדרות הרלוונטיות, אולם הדבר יחייבו בעתיד לשוב ולעדכן את שם המשתמש שלו וסיסמתו במקרים בהם רישומם של פרטים אלה מתחייב מאופי השירות שהוא מבקש לקבל באתר. ניהול קבצי ה" - "COOKIESעל ידי חברות הפרסום הנו עצמאי ואינו קשור בכל צורה שהיא לחברה, והחברה אינה נושאת בכל אחריות בעניין זה.

42.  במסגרת פעילותה השוטפת לאחזקת החנות ואתריה השונים ועדכונם, וכמתחייב מאופי השירותים והמוצרים המוצעים, ייתכן כי יועבר מידע ממאגר נתוניה למפרסמים שונים. מובהר בזאת כי המידע שיועבר לידי המפרסמים לא יהיה מידע שיאפשר בדרך כלשהי את זיהויו האישי של המשתמש.

43. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר בזאת כי כל האמור בתקנון זה לעיל יחול גם על שירותים ו/או מוצרים לגביהם נמסרו הודעות באמצעות השירות או האתר, באם נמסרו, וכי האחריות לשירותים ו/או המוצרים הנ"ל ולכל עניין הקשור בהתקשרות שבעניינם, לרבות לעניין אספקתם, איכותם, טיבם, תקינותם, עמידותם והמידע הנמסר לגביהם, תחול על היצרנים והמשווקים של השירותים או המוצרים הנ"ל בלבד. המשתמש מצהיר כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי לא תהא לו כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או בשמה בקשר לכך. לפיכך, בביצוע פעילות במסגרת השירות ובהסתמכות על כל מידע המתקבל במסגרתו המשתמש מקבל על עצמו את מלוא האחריות ביחס לכל פעולותיו הנובעות ו/או מסתמכות על פעילויותיו באתר ובשירות ו/או על כל מידע המתקבל באמצעותו.

44. החברה רשאית להמחות זכויותיה לפי תקנון זה ותנאי השימוש לכל צד שלישי כפי שימצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור.

45.  במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות המופיעות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה כלשהיא תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן.

46. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה על פי המפורט בתקנון זה ו/או בתנאי השימוש, או הימנעותה מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה.

47. על הוראות תקנון זה ו/או תנאי השימוש, לרבות תקפותם, פרשנותם ו/או הפרתם, יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקנון ו/או תנאי השימוש, תקפותם, פרשנותם ו/או הפרתם תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה, ובמידה ואין בית משפט מוסמך בעיר חיפה - תוקנה סמכות השיפוט הבלעדית לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה.

כל הזכויות שמורות © אסטרולוגיה אסטרולוגית מפה | תקנון הורוסקופ מזל צור קשר